KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA | REGULAMIN
19080
page-template-default,page,page-id-19080,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-3.7,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Warning: getimagesize(//autoinstalator/wordpress2/wp-content/uploads/2017/02/LOG.png): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/themes/stockholm/title.php on line 80

[:pl]

            REGULAMIN XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017

POBIERZ REGULAMIN W PDF

            REGULAMIN XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują zarówno zwiedzających, jak i wystawców uczestniczących w XXIV Krajowych Dni Ziemniaka Kalinowa 2017

Regulamin Krajowych Dniach Ziemniaka Kalinowa 2017 (KDZ) wraz z kartą zgłoszenia udziału są dostępne na stronie internetowej www.krajowedniziemniaka.pl.

NAZWA

KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017 „ Ziemniak dziś i jutro”

Zwane dalej KDZ

LOKALIZACJA

Tereny będące własnością Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach oraz Hodowli Roślin Kalinowa sp. z o.o., Kalinowa, gm. Błaszki

TERMIN

26-27 sierpień 2017 r. ( tj. sobota – niedziela ) godz. 9.00 – 16.00

ORGANIZATORZY

Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o. , Kalinowa 99, 98-235 Błaszki

Gmina i Miasto Błaszki, pl. Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, 76-009 Bonin k/Koszalina

Stowarzyszenie Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie, ul. Szaniawskiego 15 Jadwisin, 05-140 Serock

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

Agrosad Sp. z o.o., Równa 28, 98-235 Błaszki

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie, 98-285 Wróblew k. Sieradza

Zwani dalej Organizatorem

ZASADY UCZESTNICTWA

Wystawcami mogą być firmy i osoby związane z produkcją rolniczą i około rolniczą – producenci, hodowcy, dystrybutorzy, dealerzy, przedstawiciele firm, ubezpieczyciele, banki, urzędy, agencje, inspekcje itp.

Zgłoszenie uczestnictwa

Organizator wysyła kartę zgłoszenia uczestnictwa w targach, jako zaproszenie do uczestnictwa w KDZ na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Karty zgłoszenia uczestnictwa w targach dostępne są na stronie internetowej www.krajowedniziemniaka.pl

Warunkiem uczestnictwa w KDZ jest przesłanie do 11 sierpnia 2017 r.  pod adresem Organizatora wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia uczestnictwa w targach, akceptacja Regulaminu KDZ oraz terminowe dokonanie opłaty za powierzchnię wystawienniczą na podstawie otrzymanej faktury

Organizator pocztą elektroniczną potwierdza przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w KDZ. Z chwilą otrzymania przez wystawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa pomiędzy Organizatorem a wystawcą dotycząca uczestnictwa w KDZ uznana jest za zawartą

Warunkiem uczestnictwa w KDZ jest okazanie przed wjazdem na teren wystawienniczy dowodu wpłaty za uczestnictwo wystawcy w KDZ

W wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem – możliwe jest dokonanie wpłaty należności w kasie Organizatora w pierwszym dniu KDZ, przed wjazdem na teren wystawy.

Odwołanie uczestnictwa

Zgłaszający uczestnictwo, ma prawo do rezygnacji z udziału w KDZ poprzez wysłanie jej listem poleconym na adres Organizatora, bez ponoszenia kosztów najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem KDZ; w przypadku późniejszej rezygnacji wystawca ponosi koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości wszystkich zamówionych usług

W przypadku odwołania KDZ przez organizatora przed ich rozpoczęciem wystawcy otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny i warunki płatności za najem powierzchni wystawienniczej określa KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TARGACH

Wstęp na tereny wystawiennicze dla zwiedzających jest bezpłatny

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Sposób oraz szczegóły zamawiania powierzchni wystawienniczej, zamawiania usług reklamowych oraz innych usług, sposób budowy i wyposażenia stoiska określa KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KDZ

O lokalizacji powierzchni wystawienniczej decyduje Organizator. Życzenia i sugestie wystawcy są uwzględniane w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych

Organizator drogą elektroniczną dostarczy wystawcy plan KDZ oraz lokalizację stoiska najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem KDZ

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej określonej w potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyn. Wystawca zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie

Organizator na terenie wystawienniczym zapewnia

Wynajęcie powierzchni

Reklamę KDZ w mediach

Informację o KDZ skierowaną do potencjalnych klientów

Energię elektryczną

Ogólną ochronę KDZ

Sprzątanie terenu KDZ

ZASADY WJAZDU I PARKOWANIA

Korzystanie z parkingów dla wystawców i zwiedzających jest nieodpłatne

Zabronione jest parkowanie samochodów poza wyznaczonymi przez Organizatora parkingami

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu na tereny wystawiennicze KDZ.

UBEZPIECZENIE

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców uczestniczących w KDZ, spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależnej od Organizatora przerwy w dostawie prądu i wody.

Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki zabezpieczenia terenów wystawienniczych KDZ

O wystąpieniu szkody wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora  oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu

Wystawcy uczestniczący w KDZ powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach wystawienniczych KDZ ( eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp. ), zarówno na okres trwania KDZ, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.

ZABEZPIECZENIE TERENU

Tereny KDZ zabezpieczone są przez służby ochrony i zabezpieczenia zewnętrznej certyfikowanej firmy.

Wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest, zarówno w okresie targów, jak i w okresie montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami

ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU

W godzinach otwarcia KDZ  stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora. W tym okresie wystawca powinien zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie i na własny koszt

Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy swoich usług i produktów wyłącznie na własnym stoisku poprzez:

Materiały promocyjne ( ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia, gadżety itp.)

Reklamę audiowizualną ( przy użyciu komputerów, odtwarzaczy audio wideo, rzutników, monitorów ) w sposób nie wpływający na prezentację na sąsiadujących stanowiskach

Reklama na terenie KDZ poza stoiskiem jest odpłatna

Reklamę wystawca przygotowuje na własny koszt i odpowiedzialność

Wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest:

przed rozpoczęciem KDZ – do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu pustych opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska

po zakończeniu KDZ – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu    

Odpady, opakowania i śmieci należy wrzucić do koszy, zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych terenów wystawienniczych KDZ

Za pozostawione bez zawiadomienia Organizatora maszyny, urządzenia czy inne wystawiane produkty po zakończeniu KDZ Organizator nie ponosi odpowiedzialności

Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem KDZ są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu KDZ dla zwiedzających

Pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy budowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez uczestnika KDZ w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone

Koszty udokumentowanych zniszczeń lub uszkodzeń majątku Organizatora dokonanych przez wystawcę lub przedsiębiorcę budującego stoisko pokrywa wystawca lub wykonawca stoiska; oceny zniszczeń lub ubytków majątku Organizatora dokonuje komisja powołana przez Organizatora w obecności przedstawiciela wystawcy lub przedsiębiorcy budującego stoisko

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

Wystawca ma obowiązek zgłosić się do biura Organizatora bezpośrednio po przyjeździe na KDZ w celu dokonania rejestracji. Wystawca otrzymuje identyfikatory oraz zostaje mu przekazane miejsce wystawiennicze.

Do przebywania na terenach KDZ poza godzinami otwarcia upoważnione są wyłącznie osoby posiadające identyfikator wydane przez Organizatora

Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione

Montaż stoiska odbywa się w dniu 26 sierpnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 20.00. Demontaż stoiska można rozpocząć dopiero po zakończeniu KDZ 28 sierpnia 2017 roku od godziny 16.00 do 22.00.

Wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych

Zabronione jest wnoszenie na teren KDZ broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach KDZ

Zabronione jest niszczenie tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolna zmiana lokalizacji urządzeń i mienia znajdującego się na terenie KDZ oraz wzniecanie ognia

Osoby zakłócające porządek, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników KDZ, naruszające dobre obyczaje lub wnoszące – wbrew zakazowi – przedmioty niebezpieczne albo nieprzestrzegające regulaminu będą usunięte z terenu KDZ

Osoby, o których mowa w pkt 10.5. jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa

Wystawcy uczestniczący w KDZ mają dostęp do stref określonych przez Organizatora

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje uczestniczących w targach wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej natychmiast po zaistnieniu zdarzenia

Reklamacje wystawców dotyczące stoisk, ich lokalizacji ( miejsca prezentacji ) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania KDZ włącznie ( przed demontażem stoiska ). Po upływie określonego powyżej terminu reklamacje nie będą uwzględniane

OCHRONA DANYCH

Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wystawcy i zwiedzający uczestniczący w KDZ mają obowiązek przestrzegać regulaminu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych ( w tym poligraficznych ) przez wystawców

W stosunkach prawnych pomiędzy wystawcą o Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w KDZ, będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla Organizatora KDZ sąd

Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący teks regulaminu w języku polskim

       

[:en]

            REGULAMIN XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017

POBIERZ REGULAMIN W PDF

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują zarówno zwiedzających, jak i wystawców uczestniczących w XXIV Krajowych Dni Ziemniaka Kalinowa 2017

Regulamin Krajowych Dniach Ziemniaka Kalinowa 2017 (KDZ) wraz z kartą zgłoszenia udziału są dostępne na stronie internetowej www.hrkalinowa.pl.

2. NAZWA

KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017 „ Ziemniak dziś i jutro”

Zwane dalej KDZ

3. LOKALIZACJA

Tereny będące własnością Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach oraz Hodowli Roślin Kalinowa sp. z o.o., Kalinowa, gm. Błaszki

4. TERMIN

26-27 sierpień 2017 r. ( tj. sobota – niedziela ) godz. 9.00 – 16.00

5. ORGANIZATORZY

Hodowla Roślin Kalinowa Sp. z o.o. , Kalinowa 99, 98-235 Błaszki

Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, 76-009 Bonin 3

Stowarzyszenie Polski Ziemniak

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Agrosad

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie, 98-285 Wróblew k. Sieradza

Zwani dalej Organizator

6. ZASADY UCZESTNICTWA

Wystawcami mogą być firmy i osoby związane z produkcją rolniczą i około rolniczą – producenci, hodowcy, dystrybutorzy, dealerzy, przedstawiciele firm, ubezpieczyciele, banki, urzędy, agencje, inspekcje itp.

Zgłoszenie uczestnictwa

Organizator wysyła kartę zgłoszenia udziału, jako zaproszenie do uczestnictwa w KDZ na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Karty zgłoszenia udziału dostępne są na stronie internetowej www.hrkalinowa.pl

Warunkiem uczestnictwa w KDZ jest przesłanie do 14 sierpnia 2017 r.  pod adresem Organizatora wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia udziału, akceptacja Regulaminu KDZ oraz terminowe dokonanie opłaty za powierzchnię wystawienniczą na podstawie otrzymanej faktury

Organizator pocztą elektroniczną potwierdza przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w KDZ. Z chwilą otrzymania przez wystawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa pomiędzy Organizatorem a wystawcą dotycząca uczestnictwa w KDZ uznana jest za zawartą

Warunkiem uczestnictwa w KDZ jest okazanie przed wjazdem na teren wystawienniczy dowodu wpłaty za uczestnictwo wystawcy w KDZ

W wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem – możliwe jest dokonanie wpłaty należności w kasie Organizatora w pierwszym dniu KDZ, przed wjazdem na teren wystawy

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń – ze względu na brak terenu wystawowego

Odwołanie uczestnictwa

Zgłaszający uczestnictwo, ma prawo do rezygnacji z udziału w KDZ poprzez wysłanie jej listem poleconym na adres Organizatora, bez ponoszenia kosztów najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem KDZ; w przypadku późniejszej rezygnacji wystawca ponosi koszty opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości wszystkich zamówionych usług

W przypadku odwołania KDZ przez organizatora przed ich rozpoczęciem wystawcy otrzymają zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości

7. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny i warunki płatności za najem powierzchni wystawienniczej określa KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KDZ

Wstęp na tereny wystawiennicze dla zwiedzających jest bezpłatny

8. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Sposób oraz szczegóły zamawiania powierzchni wystawienniczej, zamawiania usług reklamowych oraz innych usług, sposób budowy i wyposażenia stoiska określa KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KDZ

O lokalizacji powierzchni wystawienniczej decyduje Organizator. Życzenia i sugestie wystawcy są uwzględniane w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych

Organizator drogą elektroniczną dostarczy wystawcy plan KDZ oraz lokalizację stoiska najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem KDZ

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej określonej w potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyn. Wystawca zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie

Organizator na terenie wystawienniczym zapewnia

Wynajęcie powierzchni

Reklamę KDZ w mediach

Informację o KDZ skierowaną do potencjalnych klientów

Energię elektryczną

Ogólną ochronę KDZ

Sprzątanie terenu KDZ

9. ZASADY WJAZDU I PARKOWANIA

Korzystanie z parkingów dla wystawców i zwiedzających jest nieodpłatne

Zabronione jest parkowanie samochodów poza wyznaczonymi przez Organizatora parkingami

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu na tereny wystawiennicze KDZ.

10. UBEZPIECZENIE

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców uczestniczących w KDZ, spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależnej od Organizatora przerwy w dostawie prądu i wody.

Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki zabezpieczenia terenów wystawienniczych KDZ

O wystąpieniu szkody wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora  oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu

Wystawcy uczestniczący w KDZ powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach wystawienniczych KDZ ( eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp. ), zarówno na okres trwania KDZ, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.

11. ZABEZPIECZENIE TERENU

Tereny KDZ zabezpieczone są przez służby ochrony i zabezpieczenia zewnętrznej certyfikowanej firmy.

Wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest, zarówno w okresie targów, jak i w okresie montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami

12. ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU

W godzinach otwarcia KDZ  stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora. W tym okresie wystawca powinien zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie i na własny koszt

Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy swoich usług i produktów wyłącznie na własnym stoisku poprzez:

Materiały promocyjne ( ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia, gadżety itp.)

Reklamę audiowizualną ( przy użyciu komputerów, odtwarzaczy audio wideo, rzutników, monitorów ) w sposób nie wpływający na prezentację na sąsiadujących stanowiskach

Reklama na terenie KDZ poza stoiskiem jest odpłatna

Reklamę wystawca przygotowuje na własny koszt i odpowiedzialność

Wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest:

przed rozpoczęciem KDZ – do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu pustych opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska

po zakończeniu KDZ – do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu    

Odpady, opakowania i śmieci należy wrzucić do koszy, zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych terenów wystawienniczych KDZ

Za pozostawione bez zawiadomienia Organizatora maszyny, urządzenia czy inne wystawiane produkty po zakończeniu KDZ Organizator nie ponosi odpowiedzialności

Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem KDZ są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu KDZ dla zwiedzających

Pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy budowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez uczestnika KDZ w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone

Koszty udokumentowanych zniszczeń lub uszkodzeń majątku Organizatora dokonanych przez wystawcę lub przedsiębiorcę budującego stoisko pokrywa wystawca lub wykonawca stoiska; oceny zniszczeń lub ubytków majątku Organizatora dokonuje komisja powołana przez Organizatora w obecności przedstawiciela wystawcy lub przedsiębiorcy budującego stoisko

13. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

Wystawca ma obowiązek zgłosić się do biura Organizatora bezpośrednio po przyjeździe na KDZ w celu dokonania rejestracji. Wystawca otrzymuje identyfikatory oraz zostaje mu przekazane miejsce wystawiennicze.

Do przebywania na terenach KDZ poza godzinami otwarcia upoważnione są wyłącznie osoby posiadające identyfikator wydane przez Organizatora

Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione

Montaż stoiska odbywa się w dniu 26 sierpnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 20.00. Demontaż stoiska można rozpocząć dopiero po zakończeniu KDZ 28 sierpnia 2017 roku od godziny 16.00 do 22.00.

Wystawca uczestniczący w KDZ zobowiązany jest do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych

Zabronione jest wnoszenie na teren KDZ broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach KDZ

Zabronione jest niszczenie tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolna zmiana lokalizacji urządzeń i mienia znajdującego się na terenie KDZ oraz wzniecanie ognia

Osoby zakłócające porządek, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników KDZ, naruszające dobre obyczaje lub wnoszące – wbrew zakazowi – przedmioty niebezpieczne albo nieprzestrzegające regulaminu będą usunięte z terenu KDZ

Osoby, o których mowa w pkt 10.5. jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa

Wystawcy uczestniczący w KDZ mają dostęp do stref określonych przez Organizatora

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej

14. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje uczestniczących w targach wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej natychmiast po zaistnieniu zdarzenia

Reklamacje wystawców dotyczące stoisk, ich lokalizacji ( miejsca prezentacji ) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania KDZ włącznie ( przed demontażem stoiska ). Po upływie określonego powyżej terminu reklamacje nie będą uwzględniane

15. OCHRONA DANYCH

Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wystawcy i zwiedzający uczestniczący w KDZ mają obowiązek przestrzegać regulaminu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych ( w tym poligraficznych ) przez wystawców

W stosunkach prawnych pomiędzy wystawcą o Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w KDZ, będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla Organizatora KDZ sąd

Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący teks regulaminu w języku polskim

       

[:]